تفکر سریع و کند: دسترس پذیری

نریمان صدری، تفکر سریع و کند: دسترس پذیری

تابستان سال گذشته تصمیم گرفتم به یکی از رویاهای کودکی ام جامع عمل بپوشانم: پرواز بعد از تحقیق یک آموزشگاه خلبانی مناسب پیدا کردم و ثبت نام کردم. نمی دانستم که تقریبا باید به مدت شش ماه هر هفته سه ساعت کلاسهای تئوری پرواز را بگذرانم. بعد از سالها مطالب جدیدی غیر مرتبط با شغل […]