سابت دکتر نریمان صدری nariman sadri

دکتر نریمان صدری دانش آموخته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی ایران است. وی پس از اتمام تحصیلات اکادمیک پزشکی جذب صنعت دارو شد. دکتر صدری از پیشگامان نگرش بیمار محور در صنعت دارو ایران بوده و مدیر عامل شرکت درمان آرا و عضوهیات مدیره شرکت های متعدد در صنعت سلامت می باشد.

تجربیات زیسته

شبکه های اجتماعی

من در این شبکه های اجتماعی نیز فعال هستم.

سایر نوشته ها

گالری

از شنیدن نقطه نظرات شما خوشحال خواهم شد.

پیام خود را برای من بنویسید