تفکر سریع و کند: توجه و تلاش

تفکر سریع و کند: توجه و تلاش

در نوشتاری که برای مقدمه داشتیم شرح دادم که دو سیستم تفکر متفاوت داریم سیستم 1 خودکار و بدون کنترل خودخواسته و سیستم 2 نیازمند تلاش و تمرکز است که برای خودم اولی را نریمان 1 و دومی را نریمان 2 نام گذاری کردم. درهفته ای که گذشت مشاهده گر تجربیات زیسته ام با این […]