ترغیب – اول: اصل تضاد

ترغیب اول تضاد

در مورد هنر ترغیب کردن دیگران به انجام کاری در فروش و بازاریابی بسیار صحبت می شود اخیرا در موقعیتهایی تحت نفوذ هنرمندانه شخصی ترغیب به انجام کاری شدم و تصمیم گرفتم در چندین مقاله متوالی به مهارت جذاب ترغیب بپردازم. در هر مقاله یکی از تکنیکهای ترغیب را معرفی و واکاوی خواهم کرد. اصل […]