ترغیب – سوم: تعهد و ثبات

ترغیب - سوم: تعهد و ثبات

به محض اینکه یک انتخاب انجام می دهیم با فشار درونی و بیرونی مواجه می شویم که به آن انتخاب خود متعهد بمانیم و این فشارها باعث می شود به شکلی عمل کنیم که توجیهی برای انتخاب اولیه ما باشد. در بسیاری از مواقع ما خودمان را آنقدر شدید گول میزنیم که تفکرات و عقاید […]