خشم

خشم

از بچگی با اظهار خشم و عصبانیتم مشکل داشتم. خیلی از دوستام هم اینجوری اند بعضی ها منفجر می شوند و بیرون از خودشان را بهم می ریزند بعضی ها هم مثل من داخل خودشان منفجر می شوند. نسل ما همانقدر که خوب با استانداردهای سختگیرانه مدرسه ها و والدین آموزشهای علمی دید همانقدر بسیار […]