Nariman Sadri

رهبری در بحران

یک سال از پاندمی کرونا می گذرد و اجتماع ما شیوه کار کردن ما و اقتصاد بنگاهها دستخوش یکی از بزرگترین بحرانهایی بوده که انسان در عصر مدرن تجربه کرده است. برای من هم متفاوت با بقیه نبود هر چند فرصتی داشتم که با وجود بحران چند استارت آپ جدید را کلید بزنم و شرکتی که مسئولش هستم نسبت به بازار عملکرد خوبی داشت ولی هر روز لازم بود تاکتیکهای رهبری در بحران را به کار ببندم. زیاد خواندم و زیاد گوش دادم و کماکان با چراغ گرد شهر میگردم تا بیاموزم چگونه از این بحران خودم و همراهان ام به سلامت عبور کنیم

اگر بخواهم آموخته هایم را برشمرم در این چند اصل خلاصه می شوند: اول شفافیت در ارتباط با تیم و مابقی ذی نفعان – دوم با فوریت عمل کردن حتی اگر اطلاعات کافی برای تصمیم گیری نداشتیم – سوم حتی در شرایط تغییرات سریع کماکان پایبند به ماموریت و ارزشهای شرکت بودن – و چهارمین و آخرین اصل قدرت را بین اعضای تیم تقسیم کردن تفویض اختیار در شرایط بحران فشار را از روی رهبر تیم برمی دارد و اجازه می دهد اعضای تیم انرژی های خود را بهینه استفاده کنند

خانم ادموندسون مربی رهبری در این چند دقیقه که به اشتراک میگذارم این اصول را با مثالهای کاربردی شرح می دهد. به امید اینکه در پایان این بحران قوی تر و موفق تر باشیم.