تفکر سریع و کند: مقدمه

تفکر سریع و کند

هفته های شلوغی دارم درحالیکه فعالیت شرکتی که مدیرش هستم با چالشهای ارزی و بروکراسی بی انتهای اداری هر روز با بحران جدیدی همراه است در حال بستن یک قرارداد تجاری بزرگ و تاسیس یک کارخانه هستیم که می توانند فصل جدیدی برای فعالیت تیم ما باشند. همزمان در چندین شرکت دیگر مسئولیتهایی بر عهده […]